Kaebuste ja ettepanekute süsteemi eesmärgiks on informatsiooni kogumine õigusabiteenuse kvaliteedi kohta Eesti Õigusbüroos ning klientide rahulolu tagamine. Klientide tagasiside põhineb tänuavalduste, arvamuste, ettepanekute, kaebuste registreerimisel, analüüsil, lahendamisel ja tagasiside andmisel kaebuse esitajale ning parendusettepanekute rakendamisel.

Iga esitatav avaldus peab olema sõnastatud selgelt ja arusaadavalt ning sisaldama kliendi kontaktandmeid (nimi, aadress). Anonüümseid kaebusi ei menetleta.
Kaebused ja tänuavaldused registreeritakse ning edastatakse vastavate struktuuriüksuste juhtidele ning informeeritakse büroo juhatust. Kõik tänuavaldused avaldatakse ka õigusbüroo siseveebis.

Kaebusi ja ettepanekuid menetletakse põhjalikult. Vormikohaselt esitatud tagasisidele, millele soovitakse vastust, vastatakse 10 tööpäeva jooksul alates tagasiside registreerimise päevast. Vastust ei saadeta kui puudub saatja aadress.
 
Kord aastas tehakse kokkuvõte laekunud avaldustest ning analüüsitakse tulemusi ja rakendatakse võimalusel parendusmeetmeid. Tagasiside tulemused avalikustatakse Eesti Õigusbüroo kodulehel.
 
Õigusabiteenuse osutamisel tekkinud probleemid ja pretensioonid kuuluvad lahendamisele eelkõige Büroo poolt. Seejuures on õigusabiteenuse osutamisega rahulolematul kliendil õigus pöörduda Justiitsministeeriumi poole, aadressil Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn või info@just.ee


Email again:
Soovite kirjalikku vastust?